Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Auto en Motorrijschool Booij, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door onze rijschool en de leerlingen. Met deze voorwaarden ga je automatisch akkoord na inschrijving bij de rijschool.

ARTIKEL 1

Onze rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2

De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A.     Ook dient de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Tevens zal er geen rijontzegging uitgesproken mogen zijn door een rechter en/of het rijbewijs te zijn ingevorderd.

2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel minstens 24 uur van tevoren doorgeven (zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur), anders heeft Auto en Motorrijschool Booij het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De afzegging dient bij voorkeur telefonisch te gebeuren. Kun je niemand bereiken dan per Whatsapp.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend kan zijn: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden kan zijn: ziekte, geplande ziekenhuisopname of een vakantie.

2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de cursist.

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de les overeenkomst per direct te doen beëindigen met restitutie in overleg.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

ARTIKEL 3

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 De rijschool is gerechtigd de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs met uitzondering van tussen tijdse verhoging vanuit het CBR. Mocht een leerling, bijvoorbeeld door het niet behalen van zijn/haar theoriecertificaat, langer dan 9 maanden niet lessen betaald hij/zij het verschil bij tussen de oude en nieuwe pakketprijs. Dus er geld dan een toeslag voor de lessen die de cursist nog tegoed heeft staan bij het hervatten van de rijopleiding.

3.2 Betalen van pakketten kan in maximaal 2 termijnen. We rekenen dan € 30,00 administratiekosten. Het tweede gedeelte dient dan betaald te worden halverwege het pakket.

3.3Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan kunnen de lessen stopgezet.

3.4 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en die van het praktijkexamen dienen te zijn voldaan voordat hij/zij examen doet.

3.5 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt ook deze niet betaald zal er een aanmaning gestuurd worden. Hiervoor kunnen eventueel aanmaningskosten berekend worden.  Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de cursist. Bij een achterstand in de betaling is de rijschool gemachtigd de rijlessen tijdelijk stop te zetten tot dat de betalingsachterstand is voldaan.

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. De kosten daarvan zal de cursist zelf moeten betalen.

3.7 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het praktijkexamen te annuleren

3.8 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs, en je hebt lessen over in je pakket, heb je recht op restitutie. Lessen buiten het pakket worden los berekent tegen het dan geldende uurtarief. 

ARTIKEL 4

Rij en/of herexamen en tussentijdse toetsen:

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Eventuele extra lessen die daardoor nodig zijn dienen wel door de cursist betaald te worden.

ARTIKEL 5

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)

5.2 Annulering/ Herroepingsrecht

Als de overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen, dus een pakket, kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van de cursist niet verwacht kan worden deze voort te zetten. De rijschool zal het verschuldigde bedrag terugbetalen verminderd met de examengelden, de genoten rijlessen en administratiekosten á € 30,00.  Kortingen komen hierbij te vervallen.

ARTIKEL 6

Lespakketten:

6.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen dient de cursist extra lessen te volgen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Dit in overleg met de instructeur. Deze uren worden maandelijks in rekening gebracht.

6.2 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rijexamen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket. Ook is de instructeur gemachtigd de rijopleiding tijdelijk te pauzeren.

ARTIKEL 7

Vrijwaring:

7.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de cursist zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

e. Auto en Motorrijschool Booij is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade die een cursist als gevolge van een ongeval gedurende de lesuren ondervindt. Tenzij de verzekering van Auto en Motorrijschool Booij dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico valt. 

Artikel 8

Privacy:

Wij respecteren uiteraard jouw privacy en wij vragen en bewaren alleen gegevens die wij nodig hebben om jouw inschrijving en/of aanvragen te kunnen doen Wanneer je geslaagd bent zullen wij jouw gegevens archiveren en plaatsen wij graag een foto op social media. Wil je dat niet kun je dan uiteraard bij ons aangeven.